خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

کتاب با اهل قلم

ba-ahle-qalqmآثار قلمی اگر هنرمندانه و استوار و جذاب باشد، ماندگار می شود. نویسنده هم اگر به هزار نکته باریک تر از مو در عالم نویسندگی آشنا نباشد یا رموز آمیخته را به کار نبندد، نباید امید توفیق چندانی داشته باشد.

آنچه می خوانید، آیین نگارش به معنای مصطلح و رایج آن نیست از قالب ها و سبک ها و انواع ادبی و از علائم سجاوندی و رسم الخط و نقطه گذاری و نکات دستوری و اصول ویراستاری بحث نمی کند.
این کتاب در صدد احداث یک ساختمان و تأسیس بنا نیست بلکه آشنا ساختن به خصوصیات منطقه ای و حال و هوای عمومی نگارش است.
جواد محدثی