خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

کتاب پژوهش و نگارش

pajoohesh-negareshکتاب پژوهش و نگارش نوشته حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری است و در رابطه با ادبیات فارسی انتشار یافته و جستارهایی در نقد کتاب و پژوهش های دینی را در بر می گیرد.

این کتاب مشتمل بر دوازده مقاله در زمینه نقد کتاب و نشر دینی است که در مجموعه فرهنگ نگارش جای می گیرد و بابی نو در پژوهش های دینی را به روی علاقه مندان می گشاید.
نویسنده کتاب پژوهش و نگارش معتقد است که که اگرچه در حوزه دین کتاب های فاخر کم نیستند اما به جهات گوناگون نقد کتاب در عصر ما و در حوزه دین به اندازه کافی و به حد نصاب صورت نگرفته است.
این کتاب با رعایت اصل امانتداری و با هدف اینکه پیام دین باید با بهترین بیان و شکل و شمایلی در خور به دست طالب آن برسد انتشار یافته است تا علاقه مندان با شور و شوق تمایل به خواندن کتب دینی پیدا نمایند.