خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

کتاب آیین قلم

aeen-qalamانسان، يعني انديشه‌گر، و انديشه‌گري بدون انديشه‌نگاري راه به جايي نمي‌برد. در داستان انديشه و قلم، سخن از همتايي نيست؛ حديث يكتايي است. نوشتن، عين انديشيدن است. ما مي‌نويسيم تا بينديشيم و چون مي‌نويسيم، مي‌انديشيم.

از اين رو است كه هر خام‌انديشي را بر سمند سخن دست نيست و نيز تا ژرف نينديشي، شگرف نمي‌نويسي. پس قلم از انديشه مي‌بالد و البته انديشه نيز از قلم.
پيش رو، كوشش‌هاي نويسنده است براي رسيدن به قلم پاك و چالاك، و در خورد معرفت. بخش‌هايي از آنچه مي‌خوانيد، دربارة چيستي نويسندگي و كيستي نويسنده است. بخشي از نوشتار‌ها نيز راهكارهاي ساده‌نويسي و زيبانويسي را مي‌كاود. شماري از مقالات، در مقولة زبان و ادبيات مي‌گنجد و پاره‌اي نيز شايد برازندة «نثرپژوهي» باشد. برخي از گفتارهاي اين مجموعه، پيشتر در آثار و پايگاه اينترنتي نگارنده نشر يافته بود؛ اما آنچه اكنون در اين كتاب گرد آمده است، همگي با حذف و اضافات فراوان است و گاه با دگرگوني‌ لفظي و معنايي  بسيار.
رضا بابایی