خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

زندگی نامه:

در سال 1323 شمسی در شهر مقدس قم درخانواده ای مذهبی تولد یافتم. بعد از اتمام دوره ابتدایی بر اساس علاقه خود و تشویق پدرم برای تحصیل علوم دینی به مدرسه رضویه و سپس  راهی مدرسه مهدیه و فیضیه شدم. همزمان مقدمات وادبیات عرب ودروس سطح حوزه علمیه را با دوره متوسطه به پایان رساندم و در درس های تفسیر و فلسفه، فقه واصول(سطح و خارج)از محضر اساتید جلیل القدری همچون آیات عظام آقایان:حائری یزدی(ره) فاضل موحدی، مومن قمی،مشکینی،خزعلی،مکارم شیرازی،مصباح یزدی؛میرزا هاشم عاملی(ره) میرزا جواد آقا تبریزی و... بهره گرفتم. با افتتاح دوره های تخصصی موسسه در راه حق، در نخستین دوره پذیرفته شدم و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در مأموریت های فرهنگی، سیاسی، اجرایی به فعالیت مشغول شدم. تدریس در حوزه و دانشگاه، عضویت درهیأت علمی دانشگده تربیت مربی، معاونت مرکز تحقیقات اسلامی سپاه و عضویت دردفتر همکاری حوزه و دانشگاه از جماه آن فعالیت ها ست.

آثار منتشر شده:
1-    شورا در اسلام
2-    مشکل اسراف
3-    تاریخ و تحلیل ...
4-    اشکی فتاده بر کویر
5-    بهشت سوسیالیسم
6-    تعلیم و تربیت در اسلام
7-    ترجمه رسالتنا..
8-    نگرشی کوتاه به اقتصاد اسلامی
9-    حقوق زندانی و زندانبان
10-    مقالات ....
11-    رساله فی العباده
12-    هاله های حیات