خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

معرفی دوره فیلمنامه نویسی

filmnamehمقطع مقدماتي


در دوره مقدماتي هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان، با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا هم باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود و هم در روند آموزش ، گرفتار جاذبه‌هاي مباحث نظری محض ، نشوند.

 

سر فصل های این مقطع :

1.    پرورش خلاقيت

لازم است هنرجويان همزمان با فراگيري مباني نظري، با تكنيك‌هاي نگارش خلاق آشنا شوند. منظور از تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت ، شيوه‌هايي است كه از ايده‌پردازي به خلق موقعيت منجر شود و در راستاي آموزش فيلم‌نامه نويسي به طرح بيانجامد.

2.    مباني نظري

هنرجويان در كنار پرورش خلاقيت، كلياتي از مباني نظري را نيز آموزش خواهند ديد. هدف از ارئه این مباحث نظری آشنایی اجمالی هنر جویان با اصول فیلمنامه نویسی و فهم عناصر و  مبانی فیلمنامه است.
الف) تفاوت فيلمنامه با قصه، رمان و نمايشنامه (2جلسه)
ب) روايت در فيلمنامه (2 جلسه)
ج) روش كلاسيك فيلمنامه نويسي (10 جلسه)
- ساختار کلاسیک
- موقعیت دراماتیک
- وضعیت نمایشی
- سوژه یابی و ایده پردازی
- طرح و عناصر آن
د) معرفي منابع معتبر فيلمنامه نويسي
تذکر:
در طول دوره ، هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود دستيابي به ایده مناسب و طرح فیلمنامه از طريق تمرين هاي فشرده، از اهداف اصلي اين مقطع  خواهد بود.


منابع اصلی براي مطالعه بيشتر در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89مقطع تكميلي


در اين دوره هنرجويان علاوه بر آشنايي با مباحث تئوري، به صورت علمي و كاربردي نيز در زمينه‌هاي موقعیت نویسی، ايده‌پردازي و طراحي به شيوه فعال آموزش خواهند دید. در واقع در اين فرايند هنرجويان با نحوه طراحي، درام پردازي و بسط طرح و توطئه به صورت نظری و عملی آشنا خواهند شد.

سر فصل های این مقطع :

1.    طرح و انواع آن ( منشي، كنشي و بينشي) (2 جلسه)
-    طرح وتفاوت آن با داستان
-    تعرف ارسطویی و نئو فرمالیستی وتقسیمات آن
2.    ريخت شناسي طرح (2 جلسه)
3.    موقعيت دراماتيك (2 جلسه)
-    تعریف موقعیت
-    دراماتیک در مقابل اپیک
4.    شخصيت پردازي (4 جلسه)
-    شخصیت دراماتیک
-    انواع شخصیت
5.    وضعيت‌هاي نمايشي (2 جلسه)
6.    کاشت اطلاعات ( 4 جلسه )
-     نظام ارتباطی بیرونی
-    نظام ارتباطی درونی
-    اطلاعات لایه ای
-    تعلیق ، کنایه نمایشی و غافلگیری
تذکر:
در طول دوره ، هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود دستيابي به طرح و سیناپس فیلمنامه از طريق تمرين هاي فشرده، از اهداف اصلي اين مقطع  خواهد بود.


منابع اصلی براي مطالعه بيشتر در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89


مقطع کارگاهی


كارگاه فيلم‌نامه به صورت هفتگي، هر جلسه سه ساعت برگزار خواهد شد. هنرجويان زير نظر استاد ابتدا موضوع شناسي کرده، پس از انتخاب موضوع مناسب به ايده‌پردازي و طراحي خواهند پرداخت؛ پس از تصويب طرح‌ها، اقدام به نگارش سيناپس، خلاصه سكانس،‌ صحنه بندي و دياگوگ نويسي خواهند نمود.

اين كارگاه به دوصورت قابل برگزاري است :
الف: مشارکتی و ایده پردازی و نگارش همگانی و جمعی
ب : ایده پردازی انفرادی و نفد و تحلیل مشارکتی

سر فصل های این دوره:

1.    موضوع شناسي و سوژه‌يابي ( 3 جلسه)
2.     طراحي ( 4 جلسه)
3.    ریخت شناسی طرح ها (2 جلسه)
4.    صحنه‌پردازي و سكانس نويسي (6 جلسه)
5.    ديالوگ نويسي (2 جلسه)

برنامه های جانبی دیگری نیز وجود دارد که با شناخت
ظرفیت های آموزشی کانون  در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89