معرفی دوره ویراستاری

Editingاهداف دوره:


کارآموزان پس از گذراندن این دوره باید:
1. ساختار زبان فارسی را بشناسند و بر اساس آن جملات را مرتب کنند.
2. معنای اصلی جمله را با وجود پیچیدگی‎ها و اشتباهات نوشتاری متن درک کنند.
3. بر مفاهیمی چون وندها و ریشه‎ها تسلط یافته، در ساخت واژگان از آنها بهره بگیرند.


4. ساختار متن را بشناسند و در انسجام‎بخشی به آن مهارت یابند.
5. با نواقص و نقایص متون ترجمه‎ای آشنا شوند و روشهای اصلاح آنها را بدانند.
6. قواعد نشانه‎گذاری را به درستی به کار برند و شیوة املای فارسی را رعایت کنند.

 

به منظور آموزش ویراستاران کارآزموده،سه دوره باید در نظر گرفته شود:
-    ابتدایی .
-    متوسطه .
-    عالی .

1.دوره ابتدایی:

در دوره ابتدایی (ده جلسه ، هرجلسه 5/1 ساعت) هنرجو با مسائل نظری ویرایش آشنا می شود؛ در این سرفصل ها:
     - بررسی واژگانی
     - تاریخچه ویرایش
     - انواع ویرایش
     - مراحل ویرایش
     - ابزارهای ویرایش
     - منابع ویرایش

2. دوره متوسطه :

در این دوره،هدف آن است که هنرجو با ویرایش فنی(صوری) آشنا شود؛دراین سرفصل ها:
     - چگونگی اصلاح رسم الخط
     - استفاده صحیح از نشانه های سجاوندی
     - پاراگراف بندی
     - نحوی صحیح تنظیم پاورقی
     - املای اعداد و ارقام
     -  تنظیم کتاب نامه
     - شیوه نمایه سازی
این دوره از 20 تا 40 جلسه، قابل ارائه است واستاد به صورت عملی و با استفاده از متن های آموزشی و کلاسیک،هنرجو را به کار مسلط می سازد.

3. دوره عالی :

هدف از این دوره، آموزش کامل ویرایش نگارشی و زبانی است. در طی این دوره، هنرجو با شیوه جمله بندی صحیح، غلط های مشهور نگارشی، نحوه تعامل با نویسنده در تغییر نثر و مسائلی از این قبیل آشنا می شود؛ با این سرفصل ها:
    - نثر معیار چیست؟
    - سبک شناسی نثر فارسی
    - غلط های رایج در زبان فارسی معاصر
    - ترجمه و نگارش
    - نحوه ویرایش آثار ترجمه ای