خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

اعلام نمرات داستان نویسی استاد کاویانی

نمرات داستان مقدماتی

نمرات داستان تکمیلی

نام

نام خانوادگی

نمره

 

نام

نام خانوادگی

نمره

الهام

پورامینی

18

محدثه

ملکی

20

محدثه

روشن

18

مجید

کلهر

20

نفیسه

عرب نژاد

19

طاهره

ملکی

20

زهرا

فراهانی

18

معصومه

اخلاقی

20

فاطمه

کرم پور

19.5

غزاله

رفاعی

20

فاطمه

یاقوتی

17

مهدیه

کوه کن

20

زینب

یمقی

18

مرضیه

فائزی نسب

20

فاطمه

قائم پناه

19

زینب

نظری

20