خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

برنامه کلاسی دوره بیست و دوم - اسفندماه 1394

زمان بندی دوره بیست و دومین (اسفند 1394) برنامه کلاس های کانون نویسندگان قم به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 برنامه هفتگي دوره بیست و دوم كلاسهاي كانون نويسندگان قم (اسفند94 و بهار 95)

رديف

نام درس

استاد

روز

ساعت

توضيحات

1

نويسندگي تکمیلی

استاد كاوياني

شنبه

15الي 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

2

داستان مقدماتی

استاد كاوياني

شنبه

17الي 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

3

نگارش،ویرایش         مقدماتی

استاد كاوياني

یکشنبه

15 الي17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

4

نگارش،ویرایش         کارگاه

استاد كاوياني

یکشنبه

17 الي 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

5

فیلمنامه مقدماتی

استاد داودآبادی

دوشنبه

15 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

6

داستان تکمیلی

استاد کاویانی

دوشنبه

17الی 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

7

نگارش رسانه

استاد کاویانی

سه شنبه

15 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

8

نویسندگی مقدماتی

استاد کاویانی

سه شنبه

17 الی 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

9

خوشنویسی

استاد محمد قاضی

چهارشنبه

16 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

10

شاهنامه خوانی

استاد محمد قاضی

چهارشنبه

17الی19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

11

كارگاه داستان نويسي

استاد كاوياني

پنج شنبه

15الي 18

يك هفته درميان،کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

12

انجمن داستان نويسي

استاد كاوياني

پنج شنبه

15الي 18

يك هفته درميان ،کلاس کانون ، طبقه زیرزمین