خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

اطلاعیه ثبت نام بیست و نهمین دوره کلاس های کانون نویسندگان قم (دوره زمستانه، دی ماه 1398)

اطلاعیه ثبت نام بیست و نهمین دوره کلاس های کانون نویسندگان قم (دوره زمستانه، دی ماه 1398)

ثبت نام غیر حضوری از طریق لینک ذیل:

https://evand.com/events/kanoon-nevisandegan

 

A4

اطلاعیه ثبت نام دوره تابستان کانون نویسندگان قم(تابستان1398) ویژه دانش آموزان کلاس های پنجم تا دهم

لینک ثبت نام:
https://evand.com/events/qm1
 
جدول برنامه کلاس ها:

Untitled-1

جدول برنامه کلاسهای دوره بیست و هشتم کانون (بهمن ماه 97)

Untitled11-2

اطلاعیه ثبت نام دوره بیست و هشتم کانون نویسندگان قم(بهمن1397)

photo 2019-01-16 11-14-38

اطلاعیه ثبت نام دوره بیست و هفتم کانون نویسندگان قم(مهرماه1397)

اطلاعیه ثبت نام  و برنامه کلاسها
low 2
برنامه کلاسها
Untitled-1

اطلاعیه ثبت نام دوره تابستان کلاس های آموزشی کانون نویسندکان قم(ویژه دانش آموزان کلاسهای پنجم تا دهم)

اطلاعیه ثبت نام دوره تابستان کلاس های آموزشی کانون نویسندکان قم(ویژه دانش آموزان کلاسهای پنجم تا دهم)

تابستان 1397
11111

اطلاعیه دومین نشست «شبی با اهل قلم»

Image00001

اطلاعیه شبی با اهل قلم

Image00001

برنامه کلاسهای دوره تابستان 1396

برنامه کلاسهای دوره تابستان1396

111111

اطلاعیه بیست و چهارمین دوره کلاسهای آموزشی کانون نویسندگان قم (بهمن 1395)

اطلاعیه بیست و چهارمین دوره کلاسهای آموزشی کانون نویسندگان قم (بهمن 1395)

88888

اطلاعیه برگزاری دوره شرح مثنوی توسط استاد رضا بابایی

اطلاعیه کلاس شرح مثنوی استاد رضا بابایی
Image00013